Skip links

Algemene Voorwaarden

1. TOEPASSINGSGEBIED

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor elke persoon, coachee, deelnemer, opdrachtgever, koper, en opdrachtnemer die op welke manier dan ook gebruik maakt van goederen en/of diensten van CreatiVeer. Deze personen worden hierna volgend vernoemd als ‘de klant’. Iedere klant is verondersteld deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle diensten en leveringen; hetzij opdrachten, bestellingen, overeenkomsten, creaties, offertes, en facturen van CreatiVeer, tenzij anders vermeld.

2. EENZIJDIGE WIJZIGING

CreatiVeer heeft eenzijdig het recht om op eender welk tijdstip haar voorwaarden te wijzigen.

3. UITSLUITING VAN DE EIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

Op ieder moment zijn de Algemene Voorwaarden van CreatiVeer van toepassing; ze primeren op alle voorwaarden van de klant of derde partij.

4. PRIJSOFFERTES, OPDRACHTEN, BESTELLINGEN EN ANNULATIES

Prijsoffertes voor opdrachten en bestellingen zijn gedurende 30 dagen geldig vanaf de datum van offerte-aanbod.
Annuleren van een opdracht, een bestelling, een aankoop of een deelname kan volgens specifieke voorwaarden zoals vermeld onder art.4.A, tenzij anders vermeld in de offerte of overeenkomst.

4.A. SPECIFIEKE VOORWAARDEN

INTAKEGESPREKKING / INDIVIDUELE COACHING / KUNSTCOACHING

 • Het annuleren van een intakegesprek of coaching (individueel of kunst-) kan tot een week voor datum, per mail of per telefoon.
  SMS of andere tekstberichten komen niet in aanmerking voor het annuleren van een gemaakte afspraak. Indien een gesprek of coaching wordt geannuleerd binnen de week voor datum van afspraak zal deze integraal aan de klant worden doorgerekend, met uitzondering van overmacht (volgens Bepalingen van het Burgerlijk Wetboek). De klant houdt er zich aan om CreatiVeer onmiddellijk te verwittigen.Het niet annuleren van een gemaakte afspraak en het niet komen opdagen op de desbetreffende afspraak zal eveneens integraal aan de klant worden aangerekend.

 

WORKSHOP / LEZING

 • Een deelname aan een workshop of lezing ingericht door CreatiVeer kan geenszins worden geannuleerd. De klant kan zijn aanwezigheid enkel afmelden per mail. Het inschrijvingsgeld van de klant zal worden gehanteerd als administratieve kost.
  Gezien de kleine bijdragen aan workshops en lezingen kan CreatiVeer geen inschrijvingsgelden terugstorten, tenzij CreatiVeer bij gebrek aan voldoende deelnemers de workshop of lezing heeft geannuleerd.
  Deelname aan een workshop of lezing is pas toegestaan na betaling van de workshop of de lezing, zoals verder vermeld onder art.6 en 7.Indien er een lezing wordt georganiseerd door een organisatie, school, of aanverwante instelling kan CreatiVeer niet verantwoordelijk gesteld worden voor een mogelijke annulering van de lezing. De klant dient zich te bevragen bij de Organisator van het desbetreffende evenement.

 

OPDRACHTEN TEAMBUILDING, LEZINGEN, SPECIFIEKE VRAGEN / BESTELLINGEN

 • Een opdracht of bestelling kan enkel schriftelijk of per mail geannuleerd worden tot 30 dagen voor datum van uitvoering. Deze annulering is dan kosteloos.Indien de klant zijn opdracht of bestelling annuleert, binnen een termijn van 30 dagen voorafgaand aan de uitvoerings- of leveringsdatum, dient deze aangetekend te gebeuren. Er zal dan een kost worden aangerekend aan de klant.

  Deze kost bedraagt minimum 10% van het offertebedrag vermeerdert met een administratieve kost van minimum 60,00 euro.

  Indien er reeds materialen werden aangekocht, of kosten werden gemaakt door CreatiVeer, voor het uitvoeren van die opdracht of het leveren van de bestelling, zullen deze bijkomend gefactureerd worden aan de opdrachtgever ondanks zijn annulering.

  Indien een klant binnen de twee weken voorafgaand aan de uitvoerings- of leveringsdatum annuleert, zal het volledige bedrag van de offerte worden aangerekend.

 

KUNSTWERKEN / CREATIES

 • De mondelinge of schriftelijke opdracht tot aankoop van een kunstwerk of een andere creatie van CreatiVeer is bindend.
  Ze kan onder geen enkele voorwaarde worden geannuleerd. Het bedrag van aankoop wordt overgeschreven volgens opgave door CreatiVeer. De klant ontvangt een factuur na betaling van het afgesproken bedrag, of ook het bedrag vermeld op de offerte.

 

5. PRIJSBEPALING

21% BTW-tarief is geldig op alle diensten en creaties van CreatiVeer
Meerwerken zijn ten laste ven de klant en zullen in regie-uren worden aangerekend. Creativeer hanteert regie-uren aan 60,00€/uur.

Op de oorspronkelijke offerte wordt geen indexatie of tussentijdse prijsaanpassing toegepast, tenzij er wijzigingen, op vraag van de klant, aan de oorspronkelijke offerte worden toegevoegd.

Alle bedragen voor particulieren zijn inclusief BTW.
De tarieven voor zelfstandigen en vrije beroepen zijn exclusief BTW.

6. COACHING EN CREATIEVE WORKSHOPS

Intakegesprekken: 55,00€/sessie van 60 à 90 minuten.
Individuele coaching / Kunstcoaching: 60,00€/sessie van 60 à 75 minuten.
Creatieve workshops: 40,00€ per persoon/workshop, tenzij anders vermeld in de aankondiging.
Reeks van 5 creatieve workshops: 170,00€/reeks, tenzij anders vermeld in de aankondiging.

Alle intakegesprekken, individuele coaching en kunstcoaching worden contant betaald na afloop van iedere afspraak.
De klant ontvangt bij betaling een ontvangstbewijs. Facturen worden bezorgd op vraag van de klant. Deze worden bezorgd voor de 10e van de maand na betaling en afspraakdatum.

CreatiVeer houdt zich aan de afgesproken tijd vanuit respect, vertrouwen en duidelijkheid naar haar klanten. Indien een klant laattijdig aankomt, wordt de sessie geenszins verlengd met de ‘verloren minuten’. De klant betaalt evenzeer het bedrag voor de volledige sessie.

Creatieve workshops dienen op voorhand betaald te worden d.m.v. overschrijving; op het rekeningnummer dat werd vermeld in de mail van CreatiVeer. Van zodra CreatiVeer de betaling van de desbetreffende creatieve workshop heeft ontvangen, is de deelname van de klant bevestigd en zal er een factuur aan de klant worden overgemaakt zoals hierboven beschreven.
Het niet overschrijven van het deelnamebedrag leidt tot het niet kunnen deelnemen aan de workshop. Klanten die tijdig inschrijven, verzekeren hierbij hun deelname.
vb. Indien een klant Y zich later aanmeldt voor deelname, doch eerder betaalt dan een andere klant X – die zich eerder had aangemeld – zal klant Y verzekert zijn van zijn deelname en geenszins klant X.

7. LEVERING EN OVERMACHT

Leveringsvoorwaarden en –termijnen zijn afhankelijk van het goed of de dienst; zie verder art. 7.A SPECIFIEKE LEVERINGS-VOORWAARDEN EN –TERMIJNEN. Leveringsvoorwaarden en –termijnen worden bij de offerte vermeld, indien offerte van toepassing is.

7.A SPECIFIEKE LEVERINGSVOORWAARDEN EN –TERMIJNEN

Afhankelijk van de dienst of de levering, zal er een leveringstermijn, met bijhorende voorwaarden, worden afgesproken met de klant.

 • Coaching en creatieve workshops gaan door volgens opgegeven locatie, vermeld op de Website, tenzij anders afgesproken met de klant of vermeld per mail. Individuele afspraken voor intakegesprekken, individuele trajecten en kunstcoachings worden door de klant gemaakt in overleg met CreatiVeer volgens beschikbaarheid in de agenda van CreatiVeer. Coaching en workshops dienen betaald volgens opgave art.6 “COACHING EN CREATIEVE WORKSHOPS”.
  Creatieve workshops ingericht door CreatiVeer gaan door op de voorziene vastgelegde datum vermeld op de website; zie www.creativeer.be.Indien er te weinig inschrijvingen zijn voor de creatieve workshop behoudt CreatiVeer het recht deze te annuleren. De klant wordt hier drie dagen op voorhand van verwittigd. CreatiVeer stort het inschrijvingsgeld dan integraal terug op de rekening van de klant, ten laatste op de dag dat de workshop zou zijn doorgegaan.
 • Kunstwerken en creaties worden betaald voor levering, volgens vermelding op de offerte. De kunstwerken en creaties worden geleverd door CreatiVeer in onderlinge afspraak met de klant (zie art.4.A). De klant dient rekening te houden met een mogelijke minimum leveringstermijn van ongeveer twee weken, afhankelijk van vraag en aanbod.
 • Lezingen worden minstens twee weken op voorhand aangevraagd bij CreatiVeer. De klant dient de beschikbaarheid van de te voorziene datum en uur te bevragen bij CreatiVeer. Van zodra een klant een offerte ondertekend, wordt een voorschot van 50% aan de klant gevraagd. De afrekening van de te leveren dienst wordt voldaan binnen de week na het leveren van de prestatie.
 • Creatieve teambuildings dienen minstens één maand op voorhand te worden besteld door ondertekening van een offerte. Er wordt daarbij een voorschot van 50% van het offertebedrag gevraagd. Van zodra het voorschot is betaald, wordt de creatieve teambuilding ingepland in de agenda van CreatiVeer. Het resterende bedrag dient binnen de week na levering van de dienst, en materialen, betaald te worden door de klant aan CreatiVeer.
 • Ervaringsdeskundige vragen worden behandeld volgens inhoud. De voorwaarden hieraan verbonden komen overeen met het leveren van gelijkaardige diensten; zie ‘intakegesprek’, ‘individuele coaching’, enz..CreatiVeer kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen tijdens transport van goederen.

  In geval van overmacht of laattijdige levering kan de klant geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

 

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle goederen blijven juridische eigendom van CreatiVeer, tenzij anders werd overeengekomen met de klant en de goederen volledig door de klant werden betaald. Onder goederen wordt verstaan werktekeningen, presentaties, ontwerpschetsen, beeldmateriaal, kunstwerken, films, enz. Dit is een ongelimiteerde lijst van opsomming van goederen.

9. KLACHTEN, BEVOEGDHEIDS- EN RECHTSKEUZEBEDINGEN

Klachten aangaande geleverde goederen, of verleende diensten, dienen schriftelijk te gebeuren. De klachten dienen binnen de 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende goederen of diensten bij CreatiVeer toe te komen. Alle klachten die nadien bij CreatiVeer toekomen worden geenszins aanvaard.

In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van het Arrondissement Hasselt en/of het Vredegerecht van Hasselt bevoegd.

10. BETALINGSTERMIJNEN EN –MODALITEITEN

Voorschotten dienen 14 dagen voor de geleverde diensten te worden betaald, tenzij anders opgegeven.
Alle facturen (totaalbedrag – voorschot) zijn betaalbaar binnen de week na het leveren van de prestatie, dienst of goed, volgens offerte; tenzij anders vermeld op de offerte of in voorgaande artikels in deze Algemene Voorwaarden.

11. SCHADEVERGOEDINGEN EN NALATIGHEIDSINTRESTEN

Alle facturen zijn betaalbaar volgens vermelding per mail, op het inschrijvingsformulier, de Website, de offerte en/of het factuur. Bij niet-betaling volgens opgave, is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlinterest van 1% per maand verschuldigd. vanaf de vervaldag. Bovenop deze verwijlinterest zal de klant een schadebeding dienen te betalen van 10% met een minimum van 60,00 euro. Het Belgisch recht is te allen tijde van toepassing.

12. GEHEIMHOUDING EN INTELLECTUELE RECHTEN

CreatiVeer houdt zich aan beroepsgeheim. Alle informatie die met CreatiVeer wordt uitgewisseld valt onder “vertrouwelijke informatie”. Deze kan niet verder gedeeld worden met derden. Informatie blijft in vertrouwen bij CreatiVeer en ook bij de klant.
Aan iedere individuele coaching gaat een intakegesprek vooraf. Aan het eind van dit intakegesprek beslissen coach en klant of er een individueel traject wordt opgestart. Een intakegesprek houdt geen enkele verplichting in voor het opstarten van een individueel traject.

Alle goederen, kunstwerken, teksten, afbeeldingen, foto’s, films, data, merken, logo’s en alle aanverwante materialen die door CreatiVeer worden ontwikkeld en gebruikt, mogen onder geen enkel beding worden gekopieerd, verspreid of doorverkocht. Het is verboden, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord, om goederen te gebruiken.

Het is verboden om teksten of beelden van CreatiVeer te kopiëren, onder welke omstandigheden ook. Hierbij beroept CreatiVeer zich op het recht van de kunstenaar vanwege o.a. de artistieke waarde.

De klant verbindt er zich toe om geen samenwerkingen aan te gaan met andere klanten en leveranciers van CreatiVeer.

CreatiVeer kan geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor fouten in tekst of ontwerp. De klant dient hierin zijn controle uit te voeren en zijn goedkeuring over te geven. De klant draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de klant. Hieronder wordt verstaan het niet tijdig of onduidelijk doorgeven van noodzakelijke informatie, het nalaten om te antwoorden op vragen die door CreatiVeer werden gesteld om de opdracht tot een goed einde te kunnen brengen. CreatiVeer kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor productie, publicatie en reproductie.

Indien een klant een dienst, creatie of kunstwerk aan het publiek wil meedelen, dient de klant hiervoor eerst schriftelijke toestemming te vragen bij CreatiVeer.

Vanuit moreel recht kan CreatiVeer aan de klant vragen, bij toelating van publicatie, haar naam te vermelden. CreatiVeer beroept zich hierbij op het ‘Vaderschapsrecht’. Het is de klant verboden om op onjuiste en ongepaste manier een prestatie aan CreatiVeer toe te wijzen.

De klant verklaart bij het aangaan van een bestelling, een aankoop, of een deelname op de hoogte te zijn gesteld van deze Algemene Voorwaarden., alsook een kopie van deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen.